ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Årlig avgift - Årlig avgift-måttet - som på engelska kallas Ongoing Charges - uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändrats gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Årlig avgift bygger på är förvaltningsavgiften. I den ingår avgifter till förvaringsinstitut, tillsynsavgift och revisionskostnader med mera. Däremot ingår inte räntekostnader, resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) eller courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg (3 år). - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är Morningstar Rating för 3 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Ljusgrön - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Mörkgrön - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Övrigt - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Årlig avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg (3 år)

Saknas

SFDR

Övrigt

Faktablad (KIID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2022-09-02

Inflationen för juli mätt som konsumentprisindex (KPI) sjönk något och blev 8,5% främst på grund av de något lägre energipriserna under månaden. Under augusti har däremot elpriserna återigen skjutit i höjden då Ryssland har minskat gastillförseln till Europa vilket förväntas skapa en bristsituation på energi i vinter. Hur eventuella elprissubventioner för konsumenter och företag kommer att utformas är ännu oklart. Samtidigt har centralbankerna varit tydliga med att de kommer att fortsätta höja räntorna trots att konjunkturen försvagas så länge inflationen är över målet. Under månaden har räntorna stigit och korträntorna prissätter nu att styrräntan i Sverige kommer att vara 3,4% nästa år och den största delen av räntehöjningarna kommer man se redan nu under hösten.

Ränteuppgången under månaden gjorde att fondens avkastning var negativ medan den relativa avkastningen har varit i linje med jämförelseindex.
Exponering
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2022-07-29
Realränteobligationer
93,20 %
Kommunobligationer
5,50 %
Statsgaranterade obligationer
0,90 %
Största innehav
Uppdaterat:
Exponering
Kreditbetyg Obligationer
Uppdaterat: 2022-07-29
AAA
92,97 %
AA+-
5,46 %
A+-
0,00 %
BBB
0,00 %
BB+-
0,00 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
1,57 %
Fördelning High Yield/Investment Grade
Uppdaterat: 2022-07-29
Investment grade
98,43 %
High Yield
0,00 %
No Rating Ratio
1,57 %
Fördelning ränta %
Uppdaterat: 2022-07-29
Fixed
100,00 %
Floating
0,00 %

Förvaltning

fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2017-01-01
Sofia Holma
Sofia Holma förvaltar Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort, Realränta och Räntefond Kort. Hon är den del av vårt starka ränteförvaltningsteam sedan 2015 men hon började arbeta på Swedbank Robur 2012.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare arbetat som assisterande portföljförvaltare inom räntor (2015-2016) och riskanalytiker på Swedbank Robur (2012-2015) samt teknisk affärssupport för Large Corporates & Institution i Swedbank (2010-2012).

Sofia har en M.Sc. in Industrial Engineering and Management från Linköpings universitet (2005-2010).
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. Tillsammans förvaltar de cirka 420 miljarder kronor.
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Övrigt
CO₂
-
Andel gröna obligationer
0,00 %
Välja bort nivå
Utökad nivå

Fondens hållbarhetsarbete

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera dessa aspekter i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka. Eftersom fonden primärt investerar i svenska statsobligationer, som bedöms hålla en hög hållbarhetsnivå, så blir det endast i vissa fall relevant att tillämpa strategierna.

Fondens placeringar avgränsas huvudsakligen till reala obligationer som i dagsläget nästan enbart emitteras av stater. De statsobligationer som fonden investerar i håller en hög hållbarhetsnivå överlag vilket gör att hållbarhetsriskerna för fondens investeringar är låga.

Hållbarhetsaspekter beaktas inför varje investering och löpande under obligationens innehavsperiod. Fonden följer Swedbank Roburs grundläggande process för att identifiera emittenter med stora hållbarhetsrisker och utesluta dessa för investeringar i alla fonder. Vidare använder sig fonden av intern och extern analys för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav, samt för att identifiera och välja in emittenter med en stark hållbarhetsprofil. I dagsläget saknas gröna eller hållbara reala obligationer på marknaden vilket gör att riktad finansiering av hållbarhetsprojekt ännu inte är möjligt, men vi hoppas och arbetar för att denna möjlighet kommer att finnas i framtiden.

Även möjligheterna att påverka stater är begränsade. Därmed fokuseras påverkansarbetet till fondens övriga emittenter.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Fonden investerar främst i reala statsobligationer, och i synnerhet reala statsobligationer utgivna av svenska staten. Hållbarhetsriskerna i fonden är därmed främst kopplade till hållbarhetsprofilen för de stater vars obligationer fonden investerar i. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Utifrån fondens investeringsunivers, där vi primärt investerar i obligationer utgivna av stater med relativt god hållbarhetsprofil, bedöms dock hållbarhetsriskerna i dagsläget inte ha en avgörande inverkan på fondens avkastning.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

Miljörelaterade egenskaper

Sociala egenskaper

Praxis för god styrning

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper


Referensvärden

Fonden har följande index som referensvärde

Inget index har valts som referensvärde

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.


Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden väljer in

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Klusterbomber/personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och krigsmateriel

Alkohol

Tobak & Cannabis

Fondbolagets kommentar: Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis.

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i ett mycket begränsat placeringsuniversum inkluderande stater, säkerställda bostadsobligationer och statsnära bolag. Innehaven är granskade av Swedbank Roburs hållbarhetsteam.

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. (Detta innebär bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Dessutom ska bolagen bedriva ett för sin bransch godtagbart miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.)

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

Övrigt


Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.


Metoder för att mäta och följa upp

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.