ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Årlig avgift - Årlig avgift-måttet - som på engelska kallas Ongoing Charges - uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändrats gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Årlig avgift bygger på är förvaltningsavgiften. I den ingår avgifter till förvaringsinstitut, tillsynsavgift och revisionskostnader med mera. Däremot ingår inte räntekostnader, resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) eller courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg (3 år). - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är Morningstar Rating för 3 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Ljusgrön - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Mörkgrön - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Övrigt - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Årlig avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg (3 år)

Saknas

SFDR

Ljusgrön

Faktablad (KIID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2022-06-17

Maj blev en blandad månad för världens börser Bland de bästa fanns Brasiliens aktiemarknad som steg 7,4 %. De långa räntorna rörde sig nedåt i både Europa och USA. Oljepriset steg kraftigt och var bara marginellt under den högsta nivån på 10 år.

Fondens bästa innehav förra månaden blev Ny Teknik. Detta är glädjande då denna fond över tiden varit en stark drivkraft för avkastningen i aktiedelen men också haft det svårt senaste året då den framför allt fokuserar på mindre och innovativa bolag som inte riktigt premierats på aktiemarknaden. Svagast bland innehaven i maj var Fastighetsfonden. Detta kan tillskrivas att räntorna både i Sverige och internationellt fortsatt stiga. Fastighetsbolag är ofta känsliga för ränteuppgångar som påverkar både kostnader och fastighetsvärden.

Fondens ränteinvesteringar fortsatte årets svaga utveckling. Svenska obligationsfonden tappade ytterligare 0,5% i april och har nu tappat 6,4 % så här långt i år. Även krediter har haft ett mycket svagt år med en negativ avkastning på mer än 8 %. Denna utveckling, tillsammans med svag avkastning för aktier utgör en obehaglig men sällsynt mix för en blandfond som BAS 50. Till följd av ränteuppgången ser det dock ljusare ut framöver då många obligationer nu fått positiv förräntningstakt och att till och med kort ränta nu kan förväntas leverera positiv avkastning över tiden om vi tittar framåt.
Exponering
Största innehav
Uppdaterat:
Exponering

Förvaltning

fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2012-10-24
Jörgen Olofsson
Jörgen Olofsson förvaltar Swedbank Robur Dynamic, Basfonderna och Savings Funds. Han har många års erfarenhet av strategi och allokering och började arbeta på Swedbank Robur 2000. 

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Stiftelsefond (2012-2017), Transferfonderna (2012-2017), KPA Etisk Blandfond 2 (2012-2017), Mixfond Pension (2012-2017) och Bas Ränta (2014-2015). Han har även arbetat som analytiker inom strategi och allokering på Swedbank Robur (2000-2007). 

Jörgen har en M.Sc in Economics and Statistics (1995-1998) och en B.Sc. in Engineering Construction (1989-1991) från Lunds universitet.
fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-03-01
Mats Lilja
Mats Lilja förvaltar Swedbank Robur Basfonderna och Savings Funds. Han är även chef för allokeringsteamet och började på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare varit chef för Portfolio Construction på Swedbank (2018-2022). Innan dess arbetade han som CIO på Swedbank Försäkring (2014-2018) och som portföljförvaltare på Swedbank Investment Center (2010-2014). Mats har även arbetat som fondförvaltare på Meta Asset Management (2008-2010). Han har dessutom arbetat som fondförvaltare (2007-2008), fondanalytiker (2001-2007) och portföljanalytiker (2000-2001)på Skandia Fonder.

Mats är diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (2007) har en M.Sc in Economics från Stockholms universitet (1997-2000).
Allokeringsteamet
Allokeringsteamet förvaltar bland annat våra färdiga fondpaket som blandfonderna Bas- och Selection men också skräddarsydda fondportföljer för bland annat institutioner. Förvaltarna har lång erfarenhet inom tillgångsallokering, fondurval samt portföljkonstruktion och skapar fondportföljer med hög kvalitet och långsiktighet. De väljer ut underliggande fonder ur både ett regionalt perspektiv och utifrån olika teman, som till exempel klimat. De har ett nära samarbete med tradingavdelningen för att kunna hitta intressanta möjligheter vid bland annat handel med olika derivat. Teamet består av tio portföljförvaltare och tillsammans förvaltar de cirka 129 miljarder kronor i svenska fonder.
Blandfonder
De flesta av våra blandfonder är aktivt förvaltade och placerar i både aktier och räntor, antingen direkt i värdepapper eller i andra Swedbank Roburfonder. Det finns också möjlighet att utöver aktier och räntor investera i krediter, alternativa ränte- och aktieinvesteringar samt derivat och externa fonder. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Ljusgrön
CO₂
-
Välja bort nivå
Utökad nivå

Fondens hållbarhetsarbete

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka.

Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i fonden. Detta arbete sker i huvudsak i de underliggande fonderna, men används även i analys av fondens övriga instrument, såsom derivat och ETF:er. Process och tillvägagångssätt ser olika ut för olika typer av investeringar.

Fonden beaktar hållbarhetsrisker inför varje investering och löpande under innehavsperioden. Vid investeringar i Swedbank Roburs fonder appliceras Swedbank Roburs grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla fonder. Dessutom använder sig de underliggande fonderna av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondernas innehav. Dialoger med de berörda bolagen är också en viktig komponent i arbetet med hållbarhets- och klimatriskanalys. Riskanalysen för de enskilda bolagen inkluderar exempelvis klimatspecifika risker, hur bolagens affärsmodeller är anpassade till en hållbar omställning, liksom sociala och bolagsstyrningsrelaterade risker. Vid identifiering av specifika problem eller oklarheter av större karaktär görs en djupare analys, där även ytterligare intern expertis inom hållbarhetsområdet bistår.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

Miljörelaterade egenskaper

Sociala egenskaper

Praxis för god styrning

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

Vilka miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas av produkten?

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att både välja in bolag utifrån nedan beskrivna hållbarhetsfaktorer och att välja bort investeringar inom nedan beskrivna verksamheter.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö är en integrerad del av fondens urvalsprocess, främst via de fonder fonden investerar i. Fonden investerar främst i Swedbank Roburs egna fonder. De underliggande fonderna söker aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Ett starkt fokus läggs på miljöpåverkan då fonderna föredrar att investera i positiva strukturella tillväxttrender och önskar minimera klimatrisker.

Dessutom arbetar fonderna med att utifrån relevanta hållbarhetsaspekter påverka de bolag och emittenter fonderna investerar i.

Fonden väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som fondbolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö, enligt informationen nedan under ”Fonden väljer bort”.

En beskrivning av hur fondens främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper ska uppnås finns angiven under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Referensvärden

Fonden har följande index som referensvärde

Inget index har valts som referensvärde

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden väljer in

Vilken investeringsstrategi följer fonden för att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna?

Hållbarhets- och klimatanalys är en integrerad del i fondens investeringsprocess, främst via de underliggande fonderna, men även i analysen och urvalsprocessen av fondernas övriga instrument såsom ETF:er och derivatinstrument. Starkt fokus på miljöpåverkan vävs naturligt in i fondens förvaltning då de underliggande fonderna föredrar att investera i positiva strukturella tillväxttrender och önskar att minimera klimatrisker. Faktorer som används i urvalsprocessen är bland andra bolagets exponering och hantering av miljöutmaningar och hållbarhetsrisker och hur väl bolagets affärsmodell är positionerat för omställningen.

En central målsättning för fonden är att sträva efter kontinuerliga förbättringar i de kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsaspekterna. Oavsett tillgångsslag och typ av instrument är strävan i förvaltningen att välja de som bäst uppfyller den långsiktiga målsättningen.

Som en del av de globala tematiska skeendena och för att minimera portföljens hållbarhets- och klimatrisker, söker fonden aktivt efter investeringar som kan möjliggöra en omställning mot en lågfossil ekonomi.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Klusterbomber/personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Tobak & Cannabis

Fondbolagets kommentar: Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis.

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar: När vi uppfattar att ett bolag allvarligt och systematiskt kränker internationella normer och konventioner, eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet och/eller bolagsstyrning, kontaktar vi dem för uppföljning. Om bolagen visar förändringsvilja kan Swedbank Robur vara kvar som ägare, annars kommer bolagen att uteslutas för investering.

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Ovanstående är tillämpligt på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).


Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service.

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.


Metoder för att mäta och följa upp

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.