ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Årlig avgift - Årlig avgift-måttet - som på engelska kallas Ongoing Charges - uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändrats gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Årlig avgift bygger på är förvaltningsavgiften. I den ingår avgifter till förvaringsinstitut, tillsynsavgift och revisionskostnader med mera. Däremot ingår inte räntekostnader, resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) eller courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg (3 år). - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är Morningstar Rating för 3 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Ljusgrön - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Mörkgrön - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Övrigt - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Årlig avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg (3 år)

Saknas

SFDR

Ljusgrön

Faktablad (KIID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2022-09-02

Augusti kan sägas vara delad i två, den första halvan spelade optimismen främsta rollen medan andra halvan speglats av pessimism över inflation, stigande räntor och eventuella kommande lågkonjunkturer. Det ledde till att majoriteten av risktillgångar handlade svagt. Såväl high yield som investment grade-krediter hade en negativ totalavkastning under månaden, främst påverkat av stigande statsräntor. Anledningarna står att finna i makrodata över inflation och centralbankernas kommunikation, där hoppet om avstannande inflation och därmed att centralbanker skulle lätta upp den restriktiva penningpolitiken, drev den positiva första halvan av månaden. Det förbyttes till tro om fortsatt restriktiv penningpolitik i samband med Jackson Hole konferensen och kommunikationen från flertalet centralbanker om fortsatt beslutsamhet att bekämpa inflationen med höjda räntor över en längre tid framgent. Allt kokar ner till konsumenternas minskande disponibla inkomst och oro för kommande lägre ekonomisk aktivitet. Corporate Bond High Yield utvecklades på totalen något sämre än jämförelseindex och fick positiva bidrag från den löpande förräntningen och kortare durationen, medan den defensiva positioneringen ledde till att den positiva kreditspreadrörelsen inte hängde med jämförelseindex. Bank- och telekomsektorerna var särdeles lyckosamma medan fastighets-, och allmännyttiga bolag hade svårare.

Fonden fortsätter premiera bolag med bättre fundamenta och en defensiv position. Hittills i år har fonden innan avgifter avkastat mer än jämförelseindex. Vi tror att konsumenternas minskande disponibla inkomst kommer påverka cykliska bolag som vi därmed minskat exponering emot. Vidare ser vi större ännu möjligheter att göra ett grönt avtryck genom att öka exponeringen mot bolag involverade i olika former av energibesparingar som ett resultat av de höga energipriserna.
Exponering
Bransch
Uppdaterat: 2022-07-29
Tillverkning
27,40 %
Informations- och kommunikationsverksamhet
19,80 %
Finans- och försäkringsverksamhet
18,60 %
Försörjning av el, gas, värme och kyla
5,60 %
Transport och magasinering
5,60 %
Byggverksamhet
4,30 %
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
4,20 %
Fastighetsverksamhet
3,80 %
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
2,60 %
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
2,30 %
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2022-07-29
Företagsobligationer
92,00 %
Kassa/Övrigt
5,60 %
Fonder
2,30 %
Största innehav
Uppdaterat:
Exponering
Kreditbetyg Obligationer
Uppdaterat: 2022-07-29
AAA
0,00 %
AA+-
0,00 %
A+-
0,00 %
BBB
2,55 %
BB+-
52,93 %
B+-
33,82 %
Below B
2,72 %
No Rating Ratio
7,98 %
Fördelning High Yield/Investment Grade
Uppdaterat: 2022-07-29
Investment grade
2,55 %
High Yield
89,47 %
No Rating Ratio
7,98 %
Fördelning ränta %
Uppdaterat: 2022-07-29
Fixed
91,30 %
Floating
8,70 %

Förvaltning

fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2021-06-15
Jan Bjerkeheim
Jan Bjerkeheim förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield och Corporate Bond Europe Mix. Han har lång erfarenhet av kreditmarknaden och började arbeta på Swedbank Robur 2021.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som high-yield-förvaltare på SEB Investment Management (2018-2021). Innan dess arbetade han på Danske Bank (2007-2018) som utlåningsspecialist till stora företag och tidigare med Investment Banking inom Corporate Finance och Aktieanalys.

Jan har en M.Sc. in Business Administration/Major Finance från Stockholms Universitet (2003-2007).
fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-06-01
Xuli Qian
Xuli Qian förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield och Corporate Bond Europe Mix. Hon har lång och bred erfarenhet av den europeiska och nordiska kreditmarknaden och hon började arbeta på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat kreditfonder på SEB Investment Management (2015-2022) där hon även har arbetat som kvantitativ analytiker (2013-2015). Innan dess arbetade hon som analytiker på Nordea Markets (2012-2013).

Xuli är certifierad finansanalytiker, CFA (2018) och hon har en M.Sc i General Management från Handelshögskolan i Stockholm (2011-2013) samt en M.Sc i Financial Mathematics från Kungliga Tekniska Högskolan (2007-2013).
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. Tillsammans förvaltar de cirka 420 miljarder kronor.
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Ljusgrön
CO₂
14/25
Andel gröna obligationer
8,02 %
Välja bort nivå
Utökad nivå

Fondens hållbarhetsarbete

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka.

Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i fonden. Fonden beaktar riskerna inför varje investering och löpande under obligationens innehavsperiod. Förutom Swedbank Roburs grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla fonder, använder sig fonden av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav.

Förvaltarna av fonden påverkar, genom dialog och investeringar, företag till ett starkare hållbarhetsarbete. Ett sätt att göra detta är genom att prioritera investeringar i hållbara obligationer.

Riskanalysen för de enskilda bolagen inkluderar exempelvis klimatspecifika risker, hur bolagens affärsmodeller är anpassade till en hållbar omställning, liksom sociala och bolagsstyrningsrelaterade risker. Vid identifiering av specifika problem eller oklarheter av större karaktär görs en djupare analys, där även ytterligare intern expertis inom hållbarhetsområdet bistår.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka obligationens värde negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

Miljörelaterade egenskaper

Sociala egenskaper

Praxis för god styrning

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

Vilka miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas av produkten?

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att både välja in innehav utifrån nedan beskrivna hållbarhetsfaktorer och att välja bort investeringar inom nedan beskrivna verksamheter. Dessutom bedrivs ett påverkansarbete med de bolag fonden investerar i.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö är en integrerad del av fondens urvalsprocess. Fonden prioriterar investeringar som påverkar klimatomställningen i rätt riktning och är i linje med klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Ett stort fokus läggs på investeringar i hållbara, och i synnerhet kopplade till miljön, obligationer eftersom dessa tydligt och transparent finansierar en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Fonden arbetar med att bedriva påverkansarbete specifikt med fokus på klimatomställning. Dialog med bolagen förs och krav framförs på ökad transparens kring bolagens hållbarhetsaspekter, med ett särskilt fokus på klimatriskerna.

Fonden väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som fondbolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö, enligt informationen nedan under ”Fonden väljer bort”.

En beskrivning av hur fondens främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper ska uppnås finns angiven under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Referensvärden

Fonden har följande index som referensvärde

Inget index har valts som referensvärde

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden väljer in

Vilken investeringsstrategi följer fonden för att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna?

Fondens investeringsstrategi bygger på att prioritera investeringar som påverkar klimatomställningen i rätt riktning och strävar efter att välja in bolag som bidrar positivt till omställningen mot förnyelsebar energi. Fonden strävar efter att investerat kapital skall främja FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ett särskilt fokus på klimat och på klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Grunden i urvalsprocessen består av att välja bolag som har hållbara och därmed framtida relevanta affärsmodeller i kombination med en uthållig kapitalstruktur. Fondens förvaltare arbetar aktivt med dialog med företag för att påverka dessa i en riktning mot att minska sina koldioxidavtryck.

En viktig del i fondens investeringsstrategi är investeringar i hållbara obligationer eftersom dessa tydligt och transparent finansierar en omställning till ett mer hållbart samhälle. Obligationerna analyseras utefter vad de ämnar finansiera, där extra tonvikt läggs på klimatfrämjande aspekter. Fonden prioriterar investeringar i gröna och sociala obligationer.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Klusterbomber/personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och krigsmateriel

Alkohol

Tobak & Cannabis

Fondbolagets kommentar: Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis.

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. (Detta innebär bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Dessutom ska bolagen bedriva ett för sin bransch godtagbart miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.)

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Ovanstående är tillämpligt på räntebärande överlåtbara värdepapper emitterade av bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).


Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service.

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.


Metoder för att mäta och följa upp

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.