ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Årlig avgift - Årlig avgift-måttet - som på engelska kallas Ongoing Charges - uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändrats gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Årlig avgift bygger på är förvaltningsavgiften. I den ingår avgifter till förvaringsinstitut, tillsynsavgift och revisionskostnader med mera. Däremot ingår inte räntekostnader, resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) eller courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg (3 år). - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är Morningstar Rating för 3 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Ljusgrön - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Mörkgrön - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Övrigt - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Årlig avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg (3 år)

Saknas

SFDR

Mörkgrön

Faktablad (KIID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2021-10-07
Den 16 september startade fonden Climate Impact. Under månaden har förvaltningen investerat i ungefär 70 bolag som bedöms bidra till att lösa världens klimatutmaningar. Dessa investeringar har gjorts inom fyra huvudkategorier; energieffektivitet, förnybar energi, gröna byggnader och övrig miljöteknik. Den största andelen har investerats inom gruppen energieffektivitet som är en bred kategori såsom exempelvis elbilstillverkning, energilagring och energioptimering inom industrin. Nästan lika mycket är investerat i bolag verksamma inom gruppen förnybar energi, där fonden investerar i hela värdekedjan. Både de bolag som bygger komponenter till exempelvis vindkraft och solenergi, de bolag som sedan tillverkar vindkraftverk och solpaneler, och slutligen de bolag som framställer förnybar energi från sol och vind.

Under andra halvan av september föll globala aktiemarknader och så gjorde även Climate Impact, som föll cirka 2 procent under månaden. Svagast gick gruppen övrig miljöteknik där bolag inom återvinningssektorn gick särskilt svagt. Även bolag inom gruppen gröna byggnader gick svagt där isoleringsbolagen var absolut sämst. Investeringar inom hybridfordon och elfordon bidrog positivt under månaden och likaså bidrog investeringar inom energibesparande teknologi såsom LED positivt.
Exponering
Största innehav
Uppdaterat:

Förvaltning

David Stenlund
David Stenlund förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact och Transferfonderna. Han har lång erfarenhet inom kvantförvaltning och  började arbeta på Swedbank Robur 2003.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Bas 25 och Bas 75 (2007-2017), Bas 50 (2012-2017), Bas Ränta (2014-2015), Bas 100 (2014-2017), Mixfond Pension, Stiftelsefond och KPA Etisk Blandfond 2 (2011-2017) och Dynamic (2014-2017). 

David är chef för kvantförvaltningen på Swedbank Robur sedan 2017. Han har även varit analyschef inom Multi Asset (2012-2017) och arbetat som kvantanalytiker (2006-2007) och Riskmanager (2003-2006) på Swedbank Robur.

Han har en M.Sc. in Industrial Engineering / Financial Mathematics från Lunds tekniska högskola (1998-2003) och en M.Sc. in Economics från Lunds universitet.
Johan Eriksson
Johan Eriksson förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Aktiefond Pension, Mixfond Pension och Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2007.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Ethica Global (2007-2010), Globalfond (2007-2013), Folksam LO Världen (2007-2015), Aktie Hedge, Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, KPA Etisk Aktiefond, Förbundsfond och Accessfonderna (2013-2015). Han har även arbetat som kvantitativ analytiker på SEB Asset Management (2006-2007) och innan dess som konsult på VPD Financial Software Consulting (1997-2006). 

Johan har en B.Sc. in Business Administration and Economics från Uppsala universitet (1993-1997).
Linnea Zanetti
Linnea Zanetti förvaltar Swedbank Robur Access Edgefonderna och Accessfonderna samt analys av bolagens klimatarbete för fonden Climate Impact. Hon är utbildad civilekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2011.

Erfarenhet och utbildning
Linnea har arbetat som fondförvaltare sedan 2013. Hon har tidigare arbetat med shareholding disclosure på Swedbank Robur (2011-2013). Innan dess arbetade hon inom Equities Operations (2009-2011) och som account manager (2008-2009) på SEB. 

Linnea har en M.Sc. in Business & Economics från Uppsala universitet (2003-2008).
Kvant-teamet
Kvant-teamet förvaltar de indexnära fonderna Access- och Access Edge med exponering mot olika regioner och marknader, men även generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension. Teamet förvaltar även fonderna Climate Impact och  Global Impact. Förvaltarna arbetar tätt tillsammans för att kunna diskutera investeringar och utbyta idéer. De har även ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller våra hållbarhetskrav. Teamet består av åtta portföljförvaltare som alla har lång erfarenhet av kvantitativ förvaltning och indexförvaltning. Tillsammans förvaltar de nästan 500 miljarder kronor, fördelat i olika fonder. 
Kvantitativ förvaltning
I våra aktivt förvaltade aktiefonder som utgår från en kvantitativ förvaltningsmetod görs analys och aktieurval med hjälp av matematiska modeller. Fördelen med kvantitativ förvaltning är att man kan utgå från en stor mängd data och förvaltarna kan hantera informationen på ett systematiskt sätt. Förvaltarna väljer sedan värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens långsiktiga avkastning. Hållbarhet är en del av urvalsprocessen där förvaltarna till exempel premierar bolag som genom sin verksamhet på olika sätt bidrar till omställningen till förnybar energi och energieffektivitet eller bolag som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Mörkgrön
Co2
-

Fondens hållbarhetsarbete

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden har hållbar investering som mål

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

För att identifiera de största hållbarhetsriskerna i fonden genomförs ett strukturerat arbete där kvantitativa hållbarhetsdata tas i beaktande. Målsättningarna i fondens hållbarhetsstrategi följs regelbundet upp för att säkerställa att fonden åter kan styras mot målsättningen om avvikelser skulle ske.

Hållbarhetsriskerna begränsas genom att fonden väljer bort vissa typer av bolag, därav de bolag med svagast hållbarhetsarbete, bolag med kontroversiell verksamhet och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som ett led i att begränsa klimatriskerna väljer fonden även bort bolag med omsättning från fossila bränslen, enligt definierade och kommunicerade kriterier.

En genomgång av de bolag som fonden äger görs årligen för att identifiera de bolag som har störst hållbarhetsrisker. De identifierade bolagen blir sedan del av det underlag som används för att prioritera kommande påverkansarbete.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag ägarstyrning och kontrollstrukturer i ett bolag kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

Miljörelaterade egenskaper

Sociala egenskaper

Praxis för god styrning

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

Vilka hållbara egenskaper ingår i fondens målsättning?

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som fondbolaget bedömer bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål avseende hållbar energi, bevarande av miljön och bekämpning av klimatförändringar.

Andelen av bolagets omsättning som relaterar till de ovan nämnda utvecklingsmålen, via produkter och tjänster som bolaget säljer, varierar. En nivå på minst 15 % krävs vid investering i individuella bolag men nivån för fonden som helhet förväntas vara signifikant högre. Målen grundar sig på en universal överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till 2030 bland annat verka för att fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. Läs mer om de globala målen på www.swedbankrobur.se.

Dessutom väljer fonden in bolag utifrån andra kvantitativa hållbarhetsmått. På så sätt tas hänsyn till respektive bolags arbete inom områdena miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning och bolagens utsläpp av växthusgaser. Dessutom fokuserar fonden på att löpande sänka koldioxidavtrycket, på investeringar i klimatfrämjande verksamhet och på systematisk premiering av bolag som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna och har en evidensbaserad målsättning att sänka sina utsläpp av växthusgaser.

Fonden väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som fondbolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö, enligt informationen nedan under ”Fonden väljer bort”. Dessutom undviker fonden investeringar i de bolag som fonden har identifierat ha sämst hållbarhetsarbete inom respektive sektor.

En beskrivning av hur fondens målsättning ska uppnås finns angiven under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Referensvärden

Fonden har följande index som referensvärde

Inget index har valts som referensvärde

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt det mål om hållbar investering som fonden har och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens mål om hållbar investering. En beskrivning av hur fondens målsättning ska uppnås finns angiven under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden väljer in

Vilken investeringsstrategi följer fonden för att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna?

Fondens urvalsprocess utgår från att identifiera bolag som, enligt fondbolagets bedömning bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål avseende hållbar energi, bevarande av miljön och bekämpning av klimatförändringar. Bolagen ska också respektera internationella normer och inte vara verksamma inom industrier som vi bedömer vara kontroversiella. Mellan 3-5 % av alla företag i världen lever upp till de primära urvalskriterierna.

Fondens investeringar kan organiseras i fyra teman som kopplas mot klimat och miljömål; förnybar energi, gröna byggnader, energieffektivitet och övrig miljöverksamhet. Exempelvis handlar det om bolag som erbjuder teknologier för klimatomställning, som alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader, liksom företag som genom sin verksamhet hjälper till att bevara artrikedom i hav och på land.

Hållbarhets- och klimatanalys är en integrerad del i fondens investeringsprocess. Fondens sammansättning styrs utifrån kvantitativa hållbarhetsmått. Dessutom styrs fonden mot andra nyckeltal kopplade till hållbarhetsfaktorer. Dessa består dels i ett sammanvägt hållbarhetsbetyg, dels i en definierad klimatstrategi. Hållbarhetsbetyget tar hänsyn till respektive bolags arbete inom områdena miljö, socialt och bolagsstyrning, bolagens utsläpp av växthusgaser samt även bolagens bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klimatstrategin innebär att krav ställs på fondens koldioxidavtryck, på investeringar i klimatfrämjande verksamhet och på systematisk premiering av bolag som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna och har en evidensbaserad målsättning att sänka sina utsläpp av växthusgaser.

Fonden förvaltas systematiskt där hållbarhet är en avgörande del av investeringsprocessen.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Klusterbomber/personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och krigsmateriel

Alkohol

Tobak & Cannabis

Fondbolagets kommentar: Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis.

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Bolagen ska bedriva ett för sin bransch godtagbart miljö- och hållbarhetsarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

Övrigt


Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget deltar och röstar på bolagsstämmor utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.


Metoder för att mäta och följa upp

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.