ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Årlig avgift - Årlig avgift-måttet - som på engelska kallas Ongoing Charges - uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändrats gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Årlig avgift bygger på är förvaltningsavgiften. I den ingår avgifter till förvaringsinstitut, tillsynsavgift och revisionskostnader med mera. Däremot ingår inte räntekostnader, resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) eller courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg (3 år). - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är Morningstar Rating för 3 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Ljusgrön - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Mörkgrön - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Övrigt - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Årlig avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg (3 år)

Saknas

SFDR

Ljusgrön

Faktablad (KIID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2022-09-05

Börserna runt om i världen hade en negativ utveckling i augusti i lokal valuta. Särskilt svag var Stockholmsbörsen som sjönk med över 5 %. De långa räntorna steg kraftigt i både Europa och USA. Den svenska kronan försvagades mot både euron och dollarn.

Fondens aktievikt har successivt minskats ned efter juli månads starka börsklimat, bland annat genom att minska fondens exponering mot europeiska aktier. Vid månadens slut återstod enbart en mindre aktieövervikt.

Ett av de tematiska innehaven som gått bättre än marknaden i stort är SISF Global Sustainable Food and Water, en fond som investerar i bolag som drar nytta av den omställning av matkedjan som krävs för att kunna föda världens ökande befolkning på ett hållbart sätt i framtiden. Att resurshushålla med vatten är en viktig delkomponent. Såväl kriget i Ukraina och extremväder i vissa delar av världen medför utmaningar för årets skörd. Även temat cybersäkerhet gick starkt.

Ränteuppgången påverkade främst de långa obligationsfonderna negativt medan räntefonderna med lägre räntekänslighet höll emot bättre. Till exempel bidrog både Swedbank Robur Corporate Bond Nordic och strukturerade krediter positivt under perioden. Fondens exponering mot alternativa investeringar bidrog också positivt. Investeringar i till exempel Listad infrastruktur höll emot väl i den rådande miljön där stigande räntor och inflation satte tonen.
Exponering
Största innehav
Uppdaterat:
Exponering

Förvaltning

fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-11-22
Johan Alm
Johan Alm förvaltar Swedbank Robur Selection. Han är certifierad finansanalytiker och började arbeta på Swedbank Robur 1992.

Erfarenhet och utbildning
Han har arbetat som aktieanalytiker på Swedbank Robur sedan 1992. Innan dess arbetade han som aktieanalytiker på E.Öhman J:or Fondkommission (1990-1992). 

Johan är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm och han har en M.Sc i Business Administration in Finance från Handelshögskolan i Stockholm (1986-1990).
fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-11-22
Malin Hallén
Malin Hallén förvaltar Swedbank Robur Selection. Hon är certifierad finansanalytiker och började arbeta på Swedbank Robur 2009.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat Swedbank Robur Stiftelsefond (2012-2017) samt de dåvarande Swedbank Robur Access Offensiv, Access Modig, Access Balanserad, Access Trygg, Access Emerging Markets och Access Hedge, Premium fonderna och PB Safe, Core & Edge samt andra förvaltningsuppdrag. Hon har även arbetat som senior fondanalytiker på Handelsbanken Kapitalförvaltning (2008-2009) och som senior fondanalytiker och portföljförvaltare på Skandia (1998-2008).

Malin har en B.Sc. in Business Administration and Finance från Stockholms universitet (1994-1998) och hon är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (2005).
fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-11-22
Ling Bao
Ling Bao förvaltar Swedbank Robur Selection.. Hon har en bred akademisk bakgrund inom finansiell matematik och matematisk fysik. Hon började arbeta på Swedbank Robur 2013.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat Transferfonderna (2016-2017). Ling har även arbetat som kvantanalytiker på Swedbank Robur sedan 2013. Hon har forskat vid Chalmers tekniska högskola och Rutgers University i USA (2011-2012). Innan dess var hon postdoktor vid Institut des Hautes Études Scientifiques i Frankrike (2009-2011). Under sin doktorsutbildning var hon under en tid på Max Planck Institute for Gravitational Physics i Tyskland (2008-2009).

Ling har en Ph.D. i matematisk fysik (2004-2009) och en M.Sc. i teknisk fysik (1999-2003) från Chalmers tekniska högskola.
Allokeringsteamet
Allokeringsteamet förvaltar bland annat våra färdiga fondpaket som blandfonderna Bas- och Selection men också skräddarsydda fondportföljer för bland annat institutioner. Förvaltarna har lång erfarenhet inom tillgångsallokering, fondurval samt portföljkonstruktion och skapar fondportföljer med hög kvalitet och långsiktighet. De väljer ut underliggande fonder ur både ett regionalt perspektiv och utifrån olika teman, som till exempel klimat. De har ett nära samarbete med tradingavdelningen för att kunna hitta intressanta möjligheter vid bland annat handel med olika derivat. Teamet består av tio portföljförvaltare och tillsammans förvaltar de cirka 129 miljarder kronor i svenska fonder.
Blandfonder
De flesta av våra blandfonder är aktivt förvaltade och placerar i både aktier och räntor, antingen direkt i värdepapper eller i andra Swedbank Roburfonder. Det finns också möjlighet att utöver aktier och räntor investera i krediter, alternativa ränte- och aktieinvesteringar samt derivat och externa fonder. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Ljusgrön
CO₂
-
Välja bort nivå
Policy

Fondens hållbarhetsarbete

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka.

Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera och analysera fondens hållbarhetsrisker. Fokus läggs på de risker som bedöms som mest väsentliga. Fonden beaktar hållbarhetsriskerna inför en investering och löpande under innehavsperioden. Process och tillvägagångssätt ser olika ut för olika typer av investeringar.

Hållbarhetsrisker är en viktig del i fondens investeringsprocess och tas i beaktande exempelvis i den tematiska analysen samt vid val och uppföljning av fond- och direktinvesteringar i aktier och räntepapper. Genom våra urvalsprocesser där hållbarhet är ett viktigt urvalskriterium styrs investeringarna mot förvaltare, fonder och direktinvesteringar som agerar hållbart. Nyinvesteringar i fonder sker enbart i fonder vars bakomliggande bolag signerat PRI (Principles for Responsible Investment). Vi genomlyser underliggande fonder regelbundet för att fånga upp förändringar i dess innehav som bedöms vara negativa. Påverkansarbete sker genom dialoger med de bolag och fondbolag fonden investerar i och är en viktig komponent i arbetet med hållbarhets- och klimatriskanalys.

Vid sidan av det egna hållbarhetsarbetet i fonden tar den del av de underliggande interna och externa fondernas hållbarhetsarbete. För de interna fonderna och fondens investeringar i aktie och ränteinstrument appliceras Swedbank Roburs grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla fonder.

Vid identifiering av specifika problem eller oklarheter av större karaktär på portföljnivå eller i underliggande innehav/fond görs en djupare analys, där även ytterligare intern expertis inom hållbarhetsområdet bistår.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

Miljörelaterade egenskaper

Sociala egenskaper

Praxis för god styrning

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

Vilka miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas av produkten?

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att både välja in innehav utifrån nedan beskrivna hållbarhetsfaktorer och att välja bort investeringar inom nedan beskrivna verksamheter. Dessutom arbetar fonden aktivt med att utifrån relevanta hållbarhetsaspekter påverka de bolag och fondbolag fonden investerar i.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö är en integrerad del av fondens urvalsprocess, främst via fondens tematiska angreppssätt. Fonden föredrar att investera i positiva strukturella tillväxttrender och önskar minimera klimatrisker och styr investeringarna mot områden som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Genom våra urvalsprocesser där hållbarhet är ett viktigt urvalskriterium styrs investeringarna mot förvaltare, fonder och direktinvesteringar som agerar hållbart och mot områden som verkar positivt för klimatfrågan och en hållbar utveckling.

Fonden väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som fondbolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö, enligt informationen nedan under ”Fonden väljer bort”.

En beskrivning av hur fondens främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper ska uppnås finns angiven under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Referensvärden

Fonden har följande index som referensvärde

Inget index har valts som referensvärde

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden väljer in

Vilken investeringsstrategi följer fonden för att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna?

Hållbarhet- och klimatanalys är en integrerad del i olika delar av fondens investeringsprocess, exempelvis i det tematiska angreppsättet samt i bolags- och fondurvalsprocessen.

Ett fokus på miljö- och klimatpåverkan vävs naturligt och aktivt in via det tematiska angreppsättet som baseras på fyra strukturella tillväxtområden så kallade megatrender som används vid idégenerering. Dessa fyra är Klimat & Resursanvändning; Urbanisering; Demografi samt Teknologi & Digitalisering. Dessa inkluderar teman som dels begränsar klimatförändringar dels anpassar världen till de nya förutsättningarna som dessa innebär. Genom den tematiska analysen kan vi styra investeringar till områden som verkar positivt för klimatfrågan och en hållbar utveckling. Av fondens innehav i aktier utgör de tematiska innehaven en väsentlig del.

En central målsättning för fonden är att sträva efter kontinuerliga och långsiktiga förbättringar i de kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsaspekterna. Oavsett tillgångsslag och typ av instrument (aktie, räntepapper, fond eller derivat) är strävan i förvaltningen att välja de som bäst uppfyller den långsiktiga målsättningen. Fonden har ett särskilt fokus på hur vi kan minska klimatrisker i förvaltningen och genom dess investeringar möjliggöra en omställning mot en lågfossil ekonomi.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Klusterbomber/personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Tobak & Cannabis

Fondbolagets kommentar: Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis.

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: I de fall fonden investerar i Swedbank Roburs fonder följer den indirekt Swedbank Roburs Policy för Ansvarsfulla Investeringar genom arbetet i de underliggande fonderna. Lista över uteslutna bolag finns på swedbankrobur.se Bolagen kan dock finnas i de externa fonder som fonden investerar i. I dessa fall verkar vi för att den externa fondleverantören ska sälja dessa innehav.

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar: När vi uppfattar att ett bolag allvarligt och systematiskt kränker internationella normer och konventioner, eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet och/eller bolagsstyrning, kontaktar vi dem för uppföljning. Om bolagen visar förändringsvilja kan Swedbank Robur vara kvar som ägare, annars kommer bolagen att uteslutas för investering.

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

Övrigt


Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget deltar och röstar på bolagsstämmor utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.


Metoder för att mäta och följa upp

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.