ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Avgifter - Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader – uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom räntekostnader och resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) ingår. Däremot ingår inte courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Artikel 6 - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Avgifter

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata
Risk
Uppdaterat: 2023-05-31
Modifierad spreadduration
2,83 %
Modifierad duration
1,05 %
Kreditbetyg Obligationer
Uppdaterat: 2023-05-31
AAA
0,00 %
AA+-
0,72 %
A+-
7,06 %
BBB
38,40 %
BB+-
30,29 %
B+-
17,90 %
Below B
0,62 %
No Rating Ratio
5,01 %

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2023-06-07

En stökigare månad för finansmarknaderna med räntehöjningar, oro för regionala amerikanska banker kombinerat med förhandlingar om budgettak för den amerikanska offentliga ekonomin gav svagare utveckling för flertalet risktillgångar under maj. Råvarupriser fortsatte att falla medan tillgångar relaterade till AI-ekonomin såg stark utveckling. Noterbart är också att den amerikanska centralbanken mjukade upp kommunikationen om behovet av ytterligare räntehöjningar och därmed steg förhoppningarna om mindre restriktiv penningpolitik i USA. Europa genom centralbanken ECB ser dock fortsatt lika restriktiv penningpolitik. I kreditmarknaden hade både europeiska high yield och investment grade krediter positiv avkastning under månaden.

Swedbank Robur Corporate Bond Mix gav en positiv totalavkastning. Positiva bidrag till kommer i huvudsak från löpande förräntning och rörelser i kreditriskpremier. Sektormässigt var placeringarna inom bank- och telekomsektorn mest positivt bidragande, även verkstads- och samhällsnyttiga bolag bidrog över genomsnittet. Samtliga sektorer hade ett positiv totalavkastning men minst lyckosamma var placeringarna i finansiella tjänster och media. Fondens placeringar i fastighetssektorn hade ett positivt men inte betydande bidrag.

Fonden fortsätter ha ett positivt riskutnyttjande men har krympt det något under månaden. Vi noterar att bolagen verkar rapportera lite olika, de med svagare fundamentala positioner tycks ha svårare att försvara sin intjäning medan det omvända gäller för de med starkare fundamentala positioner. Fonden har sedan en tid sökt sig mot bolag med högre kvalitet. Fonden fortsätter vara övervikt banker och tror de kommer fortsätta återhämta sig efter tidigare turbulens. Sett till marknaden som helhet är vi vaksamma för tecken på recession och förhåller oss därmed försiktigt till cykliska bolag.
Exponering
Bransch
Uppdaterat: 2023-05-31
Finans- och försäkringsverksamhet
36,50 %
Tillverkning
20,50 %
Informations- och kommunikationsverksamhet
13,20 %
Försörjning av el, gas, värme och kyla
8,00 %
Fastighetsverksamhet
4,60 %
Transport och magasinering
4,30 %
Byggverksamhet
2,70 %
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
2,40 %
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
2,10 %
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
1,90 %
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2023-05-31
Företagsobligationer
95,00 %
Kassa/Övrigt
5,10 %
Kreditbetyg Obligationer
Uppdaterat: 2023-05-31
AAA
0,00 %
AA+-
0,72 %
A+-
7,06 %
BBB
38,40 %
BB+-
30,29 %
B+-
17,90 %
Below B
0,62 %
No Rating Ratio
5,01 %
Fördelning High Yield/Investment Grade
Uppdaterat: 2023-05-31
Investment grade
46,18 %
High Yield
48,81 %
No Rating Ratio
5,01 %
Fördelning ränta %
Uppdaterat: 2023-05-31
Fixed
88,55 %
Floating
11,31 %

Förvaltning

Jan Bjerkeheim fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2021-06-15
Jan Bjerkeheim
Jan Bjerkeheim förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield och Corporate Bond Europe Mix. Han har lång erfarenhet av kreditmarknaden och började arbeta på Swedbank Robur 2021.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som high-yield-förvaltare på SEB Investment Management (2018-2021). Innan dess arbetade han på Danske Bank (2007-2018) som utlåningsspecialist till stora företag och tidigare med Investment Banking inom Corporate Finance och Aktieanalys.

Jan har en M.Sc. in Business Administration/Major Finance från Stockholms Universitet (2003-2007).
Xuli Qian fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-06-01
Xuli Qian
Xuli Qian förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield och Corporate Bond Europe Mix. Hon har lång och bred erfarenhet av den europeiska och nordiska kreditmarknaden och hon började arbeta på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat kreditfonder på SEB Investment Management (2015-2022) där hon även har arbetat som kvantitativ analytiker (2013-2015). Innan dess arbetade hon som analytiker på Nordea Markets (2012-2013).

Xuli är certifierad finansanalytiker, CFA (2018) och hon har en M.Sc i General Management från Handelshögskolan i Stockholm (2011-2013) samt en M.Sc i Financial Mathematics från Kungliga Tekniska Högskolan (2007-2013).
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. Tillsammans förvaltar de cirka 420 miljarder kronor.
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
11/0
Andel gröna obligationer
20,25 %
Välja bort nivå
Utökad nivå

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.