ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Årlig avgift - Årlig avgift-måttet - som på engelska kallas Ongoing Charges - uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändrats gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Årlig avgift bygger på är förvaltningsavgiften. I den ingår avgifter till förvaringsinstitut, tillsynsavgift och revisionskostnader med mera. Däremot ingår inte räntekostnader, resultatbaserad avgift (så kallad Performance Fee) eller courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg (3 år). - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är Morningstar Rating för 3 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Artikel 6 - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Årlig avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg (3 år)

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2023-01-09

Börsåret 2022 kommer gå till historien som ett av de svagaste åren på länge. Detta trots att börsfallet bromsat in under de senaste månaderna. Börskurserna har pressats av allmän konjunkturoro, stigande inflation och räntor samt en minst sagt utmanande geopolitisk situation i världen. Osäkerheten har fört med sig att riskaptiten har minskat på kapitalmarknaderna. Vilket inte minst har påverkat de mindre bolagen som ofta är unga och snabbväxande bolag som ännu inte nått lönsamhet, och därför är beroende av extern finansiering.

Det har varit utmanande att i denna marknad tvingas resa nytt riskkapital. Fonden har i flera fall valt att delta i nyemissioner i syfte att säkra innehavsbolagens framtida tillväxt och dess väg mot hållbar lönsamhet. Fonden har under året tagit ned portföljriskerna i fonden och breddat portföljkonstruktionen genom att sälja några högvärderade och förlustgenererande småbolag, och i stället investera i lite mer mogna och vinstgivande bolag till rimliga multiplar.

Fondens två senaste nyinvesteringar har varit Mildef och Seafire. I skenet av lägre värderingar har fonden mottagit tre kontantbud under året varav det senaste erhölls under december och avsåg Readly. Budpremien uppgick till närmare 60%. Bland fondens vinnare i december hittar vi Readly, Redsense Medical samt podcastbolaget Acast. Bland förlorarna återfinns Q-Linea, norska Zaptec och Nepa.
Exponering
Största innehav
Uppdaterat:
Exponering

Förvaltning

fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2021-11-01
Stefan Sundblom
Stefan Sundblom förvaltar Swedbank Robur Microcap. Han har en gedigen erfarenhet inom finansbranschen och började arbeta på Swedbank Robur 2015.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, Småbolagsfond Sverige och Microcap (2018-2019). Han har även varit chef för aktieförvaltningen (2015-2020). Innan dess arbetade han som aktiechef (2011-2015) på Handelsbanken Asset Management, där han även förvaltade deras Sverigefond (2013-2015) och var analyschef (2005-2011). Stefan har även varit analyschef och Investment manager på Industrivärlden (2001-2005) och analyschef på Swedbank Markets (1996-2001). Han har dessutom arbetat som analytiker på Linjebuss (1993-1995), aktieanalytiker på Swedbank Robur (1991-1993) och som chef för Accounting på Fabege (1988-1991).

Stefan har en B.Sc in Business Administration från Stockholms universitet (1983-1986).
Nordiska aktieteamet
Nordiska aktieteamet förvaltar allt från breda nordiska aktiefonder till mindre nischade branschfonder och investerar i både små företag och stora multinationella bolag. Förvaltarna investerar långsiktigt och väljer de bolag som de anser vara attraktivt värderade i förhållande till deras syn på bolagets framtida vinstpotential. De har nära dialog med bolagen de investerar i och följer deras utveckling. Till sin hjälp har de våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga som ser till att bolagen uppfyller fondernas hållbarhetskriterier. Teamet består av 10 portföljförvaltare som tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar drygt 670 miljarder kronor.
Aktiva aktiefonder
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
-
Välja bort nivå
Policy

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. 

Fonden främjar en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolagsverksamheter genom påverkansdialog Miljö E samt genom påverkansdialog Socialt S.

Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets ”Policy för ansvarsfulla investeringar” (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder (”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”) för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets ”Principer för aktieägarengagemang” (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. 

Det planeras att 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som Fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används följande påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S). 

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. Möjligheten att använda olika leverantörer för olika data möjliggör att kunna välja den data som passar bäst för mätetalets ändamål. 

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Till majoriteten av det som beräknas finns metod och data för aktier och företagsobligationer, men för andra tillgångsslag så som statspapper så saknas idag metoder. 

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i Fondbolagets Strategi för att välja in respektive Strategi för att välja bort. Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. 

Fonden följer fondbolagets Principer för aktieägarengagemang (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Vidare används dialog och röstning som verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.